اعضای هیئت مدیره  اتحادیه لوازم یدکی( انتخابی آذرماه 95)                                   

نام ونام خانوادگی تصویر سمت

 

        اسماعیل معصومی     

 
         رئیس اتحادیه

رضا راهداری 

         نایب رئیس اول

رضا آقاباباگلی

        نایب رئیس دوم

سید اکبر میر سعیدی

 

           خزانه دار

      

سید محمود مفتاق

 
      عضو هیئت مدیره   

 

محمد جعفر ناظر

   

عضو هیئت مدیره  

رضا نیک نهاد

          عضو هیئت مدیره