اعضای کمسیون فنی

 

 

 

 

 

 

 

1-رضا نیک نهاد

                       2-رضا راهداری

                                                  3-سید محمود مفتاق

                                                                    4-حسن سخاوت

                                                                                      5-جلال پسندیده

                                                                                                6-حشمت الله علی پور