اطلاعیه مهم در تکمیل فرم مالیاتی
شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
0 نظر
825 بازدید

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

متقاضی تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1396

1-   چنانچه مجموع فروش کالا و خدمات و یا سایر درآمدهای مودی در سال 96 از مبلغ دویست و چهل میلیون 240/000/000 تومان تجاوز ننماید میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل گروه  سوم با افزایش 5 درصد نسبت به مالیت قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین میگردد.

2-   صاحبان مشاغل گروه سوم که متقاضی استفاده از دستورالعمل تبصره 100ق. م. م میباشند ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک نمیباشند و میبایست حدکثر تا پایان خرداد ماه با ورود به سامانه www.tax.gov.ir    نسبت به ارسال فرم مربوطه اقدام نمایند.

3-   هر گاه اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات و یا سایر درآمدهای مودی در سال 1396 بیش از مبلغ مندرج در بند 1 بوده پرونده مودی طبق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرائم متعلقه مطالبه میشود.

4-   مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا میبایست مراتب قبول دستور العمل را بدون پرداخت مالیات( طبق فرم مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

5-   هیچگونه حق انتخاب برای مامورین مالیاتی وجود نخواهد داشت و کلیه واجدین شرایط و استفاده کنندگان از این دستورالعمل تا یکسال بدون نگرانی از مالیات اضافی و مابه التفاوت مستثنی و مبرا خواهند بود

6- مودیانی که جهت عملکرد سال 1395 موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نشده اند میتوانند از مزایای این طرح استفاده کنند.

 
   

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر