ارائه پيشنهاد برای تهيه و تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل به مجمع امور صنفی 
2- اجرای مصوبات و بخشنامه های هيأت عالی نظارت و کميسيون نظارت که در چهارچوب قانون به اتحاديه ها ابلاغ می گردد
3- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی 
4- صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه 
5- ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات قانون نظام صنفی و اعلام آن به کميسيون نظارت و جلوگيری از ادامه فعاليت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب داير می شوند يا پروانه کسب آنها به عللی باطل می گردد
6- تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسيدگی و تصويب 
7- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد هر سال به مجمع امور صنفی برای رسيدگی و تصويب 
8- ايجاد تسهيلات لازم برای آموزشهای مورد نياز افراد صنفی 
9- تشکيل کميسيون های رسيدگی به شکايات ، حل اختلاف، بازرسی واحد های صنفی، فنی و آموزشی و کميسيون های ديگر مصوب هيئت عالی نظارت 
10- ارسال هر سه ماه يک بار گزارش کتبی به مجمع امور صنفی در مورد متقاضيان دريافت پروانه کسب و يا رد يا قبول صدور 
پروانه کسب جهت آنان