لیست اعضای فعال در ستاد امر به معروف و نهی از منکر

1-اسماعیل معصومی                                                         رئیس اتحادیه

2-محمد جعفر ناظر                                                            فرمانده پایگاه بسیج

3-علیرضا داودی                                                              نماینده اتحادیه

4-سید محمود مفتاق                                                        هیئت مدیره

5-سید اکبر میر سعیدی                                                   هیئت مدیره

6-حاج رضا راهداری                                                         هیئت مدیره

7-سیاوش عقیلی                                                              هیئت مدیره

8-رضا آقاباباگلی                                                              هیئت مدیره

9-حاج حسن سخاوت                                                         معتمد صنف

10-حاج رضا نیک نهاد                                                       معتمد صنف