مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کسب 

1-داشتن سابقه کار مفید حداقل به مدت 5سال

2-فتوکپی شناسنامه                                                                                       2عدد

3-فتوکپی کارت پایان خدمت                                                                           1عدد

4-فتوکپی کارت ملی                                                                                      2عدد

5-فتوکپی و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت                                                           1عدد

6- فتوکپی مدرک تحصیلی                                                                              1عدد

7-پوشه فنر دار                                                                                            1عدد

8-صلاحیت فنی به تشخیص کمسیون مربوطه

9-متراژواحد صنفی حداقل 20متر