وظایف هیئت مدیره

دعوت به جلسات، اداره جلسات، ابلاغ مصوبات هیات مدیره

شرکت در جلسات مرتبت با امور اتحادیه در خارج از اتحادیه

شرکت در جلسات هیات مدیره یا هیات رئیسه مجمع امور صنفی

امضاء کلیه مکاتبات و ارسال پاسخ نامه ها

دستور خرید ملزومات اداری پس از تصویب هیات مدیره

اجرای مصوبات هیات مدیره و نظارت بر حسن اجرای آنها

تدارک محیط اداری مناسب جهت رفاه ارباب رجوع و کارکنان

نظارت بر امور کارکنان و حضور و غیاب پرسنل اتحادیه و هیات مدیره

    

وظایف نائب رئیس اتحادیه :   

 

انجام کلیه امور اتحادیه در غیاب رئیس اتحادیه

اجرای دستورات رئیس اتحادیه در هر مورد وفق قانون و مقررات

 کمک و مساعدت به اجرای مصوبات هیات مدیره

 

وظایف بازرس اتحادیه :

 

بررسی و بازدید از محل کسب متقاضیان پروانه کسب و تهیه گزارش و ارائه به رئیس اتحادیه

بازرسی نوبه ای از کلیه واحدهای صنفی جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و مصوبات هیات مدیره

تهیه گزارش از وضعیت اجرای قانون نظام صنفی ، مصوبات کمیسیون نظارت و مصوبات هیات

مدیره و ارائه به هیات رئیسه جهت اتخاذ تصمیم

بازرس موظف است حداقل هر شش ماه یکبار از کلیه واحدهای صنفی بازرسی به عمل آورده و

گزارش مربوط به واحدهای بازرسی شده را در سوابق واحد (پرونده) نگهداری نماید.

 بازرس اتحادیه عضو کمیسیون بازرسی میباشد.

رئیس اتحادیه موظف است امکانات لازم جهت اجرای وظایف محوله را مهیا نماید.

 

وظایف خزانه دار اتحادیه :

 

امضاء چک ها و اوراق بهادار

 نگهداری حساب اتحادیه از لحاظ میزان موجودی

نظارت بر حسن انجام امور مالی

ارائه طرحها و پیشنهادات لازم جهت صرفه جویی در امور

پیگیری وصول مطالبات اتحادیه از اعضاء و سایر موارد

تهیه گزارش وضعیت مالی اتحادیه و ارائه آن به هیات مدیره

همکاری در تهیه و تصویب بودجه سالانه اتحادیه

همکاری در تهیه تراز مالی سالانه اتحادیه

انجام امور کارپردازی اتحادیه پس از تصویب هیات رئیسه و دستور رئیس اتحادیه

تهیه دفاتر مالی اتحادیه با هماهنگی رئیس اتحادیه و نظارت بر روند صحیح ثبت اطلاعات مالی

 

وظایف دبیر اتحادیه

 

تهیه دستور جلسات ، دعوتنامه و تنظیم صورتجلسه جلسات هیات مدیره

تهیه گزارش و ارئه راهکار و پیشنهاد در خصوص امور جاری اتحادیه

تهیه دفترحضور و غیاب کارکنان و هیات مدیره و نظارت برحسن اجرای آن باهماهنگی رئیساتحادیه

تهیه پیش نویس نامه های اداری و ارسال پاسخ نامه های وارده با امضاء رئیس اتحادیه

تهیه آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت اتحادیه

نظارت بر نحوه ثبت دفاتر ورود و خروج نامه ها

تهیه سیستم بایگانی مناسب جهت نگهداری سوابق

تهیه دفتر ثبت متقاضیان پروانه و نظارت بر اجرای دقیق آنها