کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است در راستای اجرای قانون نظام صنفی به ویژه فصل هشتم ضمن اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی گزارش آنان را دریافت و نتیجه را به هیأت مدیره اتحادیه اعلام نماید. کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است واحد صنفی افراد متقاضی پروانه کسب را بازدید نموده و گزارش آن را به اتحادیه مربوط اعلام نماید.

ماده 35- کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است در راستای اجرای قانون نظام صنفی به ویژه فصل هشتم، ضمن اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی، گزارش آنان را دریافت و نتیجه را به هیأت مدیره اتحادیه اعلام تا برابر ماده 72 قانون نظام صنفی رسیدگی شود.

ماده 36- کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است واحد صنفی افراد متقاضی پروانه کسب را بازدید نموده و گزارش آن را به اتحادیه مربوط اعلام نماید.

تبصره- هیأت مدیره اتحادیه موظف است تسهیلات مورد نیاز را (نیروی انسانی کافی) جهت بازرسی از واحدهای صنفی و همچنین رسیدگی به تخلفات صنفی جهت کمیسیون بازرسی و بازرسان اتحادیه فراهم نماید.

ماده 37- در شهرستان‌هایی که تعداد اعضای اتحادیه‌های صنفی به گونه‌ای است که امکان تشکیل کمیسیون‌های فوق را به طور مستقل دارا نمی‌باشد، با تصویب کمیسیون نظارت می‌توان بعضی از کمیسیون‌ها را در هم ادغام نمود.

ماده 38- اتحادیه‌های صنفی مکلفند در پایان هر ماه آمار مربوط به عملکرد هر یک از کمیسیون‌های این آیین‌نامه را در قالب فرم‌های مربوط که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری سازمان بازرسی و نظارت تهیه و جهت سازمان بازرگانی استان‌ها ابلاغ خواهد شد از طریق مجامع امورصنفی به سازمان بازرگانی استان‌ها اعلام نمایند.

ماده 39- اتحادیه‌های صنفی مکلفند در راستای اجرای طرح‌های ویژه نظارتی و یا بازرسی‌های خاص فصلی، همکاری‌های لازم را با سازمان بازرگانی استان‌ها معمول نمایند.

ماده 40- این آیین‌نامه در 40 ماده و 17 تبصره و در اجرای تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 18/11/1383 به تصویب وزیر بازرگانی رسید .