کمیسیون فنی

ماده 25- وظایف کمیسیون فنی که از طریق هیأت مدیره ارجاع می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
الف- نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی.
ب- نظارت بر رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.
ج- انجام آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان دریافت پروانه کسب با هماهنگی سازمان‌های ذیربط جهت مشاغل فنی .


ماده 26- در موارد نظارت بر حسن انجام کار واحدهای صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی هیأت مدیره اتحادیه کتباً مأموریت مورد نظر را با اشاره به اجرای آن و تعیین نشانی دقیق محل مورد نظر به کمیسیون ابلاغ خواهد نمود و کمیسیون پس از اجرای مأموریت، نتیجه را به هیأت مدیره گزارش خواهد کرد. در اینگونه موارد چنانچه تخلفاتی احراز گردد به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 28 اقدام خواهد شد.

ماده 27- کلیه آزمون‌ها و تعیین صلاحیت فنی افراد صنفی توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتحادیه و وزارت کار و امور اجتماعی(سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و یا سایر مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت.

تبصره- آن دسته از متقاضیان پروانه کسب که دارای گواهی مهارت فنی از مراجع ذیصلاح باشند، صلاحیت فنی آن‌ها محرز شده تلقی می‌شود و نیاز به شرکت در آزمون فنی نخواهند داشت.

ماده 28- استانداردهای مهارت و تخصص توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و یا سایر مراجع ذیربط تهیه می‌شود و در صورت نیاز از متخصصین مربوطه جهت تهیه و تدوین استانداردها دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره- استانداردهای مذکور پس از اعلام مراجع ذیصلاح، از طریق دبیرخانه هیأت عالی نظارت به منظور ایجاد هماهنگی به کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ خواهد گردید.

ماده 29- شرط اصلی صلاحیت اشتغال، ‌موفقیت در آزمون مربوطه می‌باشد و مادام که استاندارد هر یک از مشاغل موضوع آیین‌نامه تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی مشخص نگردیده، نظر اتحادیه مربوط به هر حرفه با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و یا سایر مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه کفایت می‌نماید.

ماده 30- اتحادیه‌ها مکلفند پس از تصویب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشکیل کمیته آزمون افراد صنفی را از طریق کمیسیون فنی برای شرکت در آزمون‌های مقرر به مدیریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی نمایند.

ماده 31- هر فرد صنفی پس از دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه مکلف است در وقت تعیین شده در آزمون‌های مقرر شرکت نماید. عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعایت دستورات اتحادیه تلقی خواهد شد. تشخیص عذر موجه با اتحادیه است